Rada rodičov - ZRPŠ

    Radu rodičov tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení na schôdzach triednych ZRPŠ a majú plnú dôveru rodičov. Rada rodičov prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania žiakov a všetky dôležité otázky týkajúce sa žiakov a rodičov celej školy. Rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych ZRPŠ. Na rokovaniach Rady rodičov sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem. Úzko spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi, ktorých v prípade potreby pozýva na svoje zasadnutia. Rodičovská rada si volí predsedu, podpredsedu a Výbor Rady rodičov a zástupcov do Rady školy ZUŠ J. Potočára v Čadci.

    Závery z rokovania rodičovskej rady sa formulujú do uznesenia. Uznesenia sa realizujú v súčinnosti s vedením školy, Radou školy a triednymi ZRPŠ.

 

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk